Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://justynapabisz.pl (zwana dalej jako Strona internetowa lub Serwis).

Dam Ci od razu znać, że celem Strony internetowej nie jest gromadzenie danych osobowych jej użytkowników. Jedynym miejscem, w którym poproszę Cię o podanie danych osobowych jest formularz kontaktowy, który ma za zadanie ułatwić Ci kontakt ze mną. Głównym celem zbierania i wykorzystywania przeze mnie Twoich danych osobowych jest zatem prowadzenie z Tobą korespondencji e-mail w zakresie oferowanych przeze mnie usług. 

Administratorką danych osobowych jestem ja – Justyna Pabisz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Pabisz ze stałym miejscem wykonywania działalności w Katowicach (40-730), ul. Panewnicka 25, NIP: 6351859225 (dalej jako Administratorka).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się ze mną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: adwokat@justynapabisz.pl.

Możesz mieć pewność, że jako Administratorka dokładam wszelkich starań by chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i by szanować prywatność każdej osoby, która odwiedza Stronę internetową (dalej jako Użytkownik). Dane osobowe Użytkowników są zbierane, przetwarzane i chronione z zachowaniem wymogów właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na wymienionych poniżej podstawach:

 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym przesłanie oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • wystawienie faktury, rachunku, wykonania rozliczenia księgowego, odprowadzenia podatku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorce; obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości;
 • ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykorzystanie plików cookie na Stronie – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prowadzenia rejestrów wymaganych przez RODO oraz inne obowiązujące przepisy – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędności przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorce oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • statystyczny, analityczny oraz administrowania serwerem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizowanie danych w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prawo Administratorki do zabezpieczenia informacji w celach obrony ewentualnych roszczeń i wykazania faktu.

Rodzaje danych, które są przetwarzane

W zależności od celu w jakim dane są przetwarzane przez Administratorkę oraz podstawy prawnej przetwarzania, Administratorka może przetwarzać następujące dane:

 1. dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 2. dane dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności;
 3.  dane księgowe: dane wskazane na fakturze, rachunku;
 4. dane zbierane automatycznie, które nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę: dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony, nazwa domeny, przeglądane treści;
 5. inne przekazywane dane: w szczególności dane przekazane w treści przesłanej wiadomości mailowej.

Nie wszystkie z wymienionych powyżej rodzajów danych będą przez Ciebie udostępniane i przetwarzane przez Administratorkę w każdym przypadku.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie ze Strony internetowej jest zawsze dobrowolne. Podanie danych jest również dobrowolne. Pamiętaj jednak, że niepodanie danych oznaczonych przez Administratorkę jako obowiązkowe oznaczać będzie brak możliwości wykonania określonej usługi, osiągnięcia danego celu lub podjęcia oznaczonych działań przez Administratorkę. 

Dodatkowo możesz wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Uprawnienia użytkowników

Jako Administratorka realizuję uprawnienia Użytkowników na zasadach określonych w RODO. Poniżej znajdziesz informacje o prawach, które przysługują Użytkownikom.

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Aby wycofać zgodę należy skontaktować się z Administratorką.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratorki potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratorki niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratorki niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administratorka ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administratorka;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratorki ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorce sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administratorka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratorki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorce, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratorki, której dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorce nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nie wszystkie z wyżej wymienionych uprawnień związanych z przetwarzaniem danych będą Ci przysługiwać w każdej sytuacji i okolicznościach. 

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Administratorką pod adresem e-mail: adwokat@justynapabisz.pl.

Jak zbieram dane osobowe jako administratorka?

Dane osobowe są zbierane, gdy podajesz je Administratorce. Dane mogą być również zbierane automatycznie przy użyciu narzędzi takich jak pliki cookies oraz logi dostępowe. Dane zebrane w ten sposób nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części dokumentu w akapicie oznaczonym „Informacja o plikach cookies” oraz „Logi dostępowe”. 

Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies. Przy pierwszej wizycie na stronie https://justynapabisz.pl/ informuję Cię o używaniu plików cookies za pomocą okienka na dole Strony o nazwie “Ustawienia prywatności”. Pozostając na stronie akceptujesz stosowanie plików cookies na Stronie internetowej. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies. 
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące: wtyczki społecznościowe tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz narzędzia analityczne i marketingowe tj. Google Analytics, Meta Pixel.
 5. Zalecam przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Logi serwera

W czasie przeglądania Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Strony internetowej, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością i funkcjonowaniem Strony internetowej korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników w celach, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie. 

Dane osobowe zgromadzone przez Administratorkę mogą być udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej (wsparcie techniczne);
 • dostawcy usługi chmury obliczeniowej oraz skrzynki poczty elektronicznej;
 • dostawcy programu do obsługi faktur;
 • hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych;
 • innym osobom i podmiotom, z których usług Administratorka korzysta w związku z prowadzeniem Strony internetowej, w tym osobom współpracującym z Administratorką na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zakres ich działań wymaga dostępu do danych.

Google Analytics

Administratorka korzysta z narzędzi zewnętrznych do analizy ruchu sieciowego – Google Analytics w związku z czym dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. 

Więcej informacji o warunkach korzystania z usługi Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności dostawcy tych usług na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

Dodatkowo informacje o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Google udostępnił również informacje na temat narzędzi, które stosuje do przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy do przetwarzania danych stosuje się przepisu Unii Europejskiej. Znajdziesz je w wyżej podlinkowanej polityce prywatności Google w sekcji „Wymagania Unii Europejskiej”, a także w zasadach przesyłania danych na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Jako administratorka podejmuję wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w ich prywatność, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Podmioty trzecie, z których usług korzystam, aby zapewnić Tobie jak najlepsze doświadczenie przy korzystaniu ze Strony internetowej są przeze mnie wybierane tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

Jak długo administratorka przechowuje dane osobowe?

Administratorka przechowuje dane uzyskane za pomocą Strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Dane mogą być również przechowywane w celach archiwalnych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją tych usług.

Zmiany Polityki Prywatności

W celu dostosowania zasad i informacji zawartych w niniejszym dokumencie do zmieniającego się prawa i tym samym zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych oraz wraz z rozwojem działalności Administratorki, Administratorka może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności w Serwisie.