Adwokat Justyna Pabisz

Nazywam się Justyna Pabisz. Jestem adwokatem.

W ramach prowadzonej od 2021 roku Kancelarii Adwokackiej świadczę profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Reprezentuję ugruntowane od ponad 100 lat tradycyjne wartości Adwokatury Polskiej, łącząc je z nowoczesnym podejściem do wyzwań, które przynosi dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

Współpraca

Rozumiem, że problemy, z którymi spotykają się moi Klienci, przenikają nie tylko sferę prawną, ale zwykle determinują ich przyszłość. Dlatego oferuję pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb, w oparciu o transparentne zasady współpracy. W ramach prowadzonej w Katowicach Kancelarii Adwokackiej, proponuję świadczenie pomocy prawnej w następujących formach:

Udzielanie porad prawnych – zarówno osobiście, jak i online

Sporządzanie opinii prawnych i projektów pism

Reprezentacja w mediacjach i negocjacjach przedsądowych

Reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji

Stała obsługa prawna

Obszary praktyki

Moja praktyka zawodowa obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

rozwód, separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,  podział majątku wspólnego, ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów, zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnianie realizacji kontaktów z dzieckiem, alimenty, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, przysposobienie

uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli składanych pod wpływem błędu/podstępu/groźby, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego, ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie

stwierdzenie nabycia spadku/przedmiotu zapisu windykacyjnego, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, uchylenie się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

zasiedzenie, ustanowienie służebności, ochrona własności i posiadania,  zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość (w tym rozliczenie konkubinatu), eksmisja, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wykup gminnych lokali mieszkalnych, umowy deweloperskie

sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, pożyczka, zlecenie, dzieło, roboty budowlane, ubezpieczenia, darowizna, dożywocie, umowy nienazwane, stwierdzenie nieważności umów, roszczenia wynikające z umów, w tym w szczególności w związku niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów przedwstępnych, zwrot zaliczki, zwrot zadatku

rękojmia, gwarancja, spory z instytucjami finansowymi, pożyczki bankowe, sankcja kredytu darmowego, kredyty frankowe

zadośćuczynienie i odszkodowanie, ustalenie odpowiedzialności za szkodę na przyszłość, renta, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błędy medyczne i przy zabiegach kosmetycznych

obrona lub reprezentacja w sprawach karnych i wykroczeniowych, reprezentacja w sprawach wykonawczych – np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

rejestracja spółek, bieżąca obsługa przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek, przekształcenia spółek, wsparcie prawne na zgromadzeniach wspólników, reprezentacja w sprawach sądowych o: uchylenie uchwał wspólników, stwierdzenie nieważności uchwał wspólników, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Justyna Pabisz

ul. Panewnicka 25
40-730 Katowice
NIP: 6351859225

adwokat@justynapabisz.pl
+48 577 433 227